symfony/symfony Security Advisories for v5.2.13 (5)