symfony/symfony Security Advisories for v2.2.0-RC1 (19)