symfony/symfony Security Advisories for v2.8.34 (20)