symfony/symfony Security Advisories for v3.4.0-BETA4 (21)