symfony/symfony Security Advisories for v5.3.3 (6)