symfony/symfony Security Advisories for v2.3.0-BETA1 (20)