symfony/symfony Security Advisories for v6.0.10 (4)