symfony/symfony Security Advisories for 3.2.x-dev (20)