symfony/symfony Security Advisories for v5.4.24 (2)