symfony/symfony Security Advisories for v5.0.5 (8)