symfony/symfony Security Advisories for v4.0.0-BETA4 (21)