symfony/symfony Security Advisories for v2.4.3 (20)