symfony/symfony Security Advisories for v6.0.7 (4)