symfony/symfony Security Advisories for v6.2.6 (2)