symfony/symfony Security Advisories for v6.2.0-RC2 (4)