symfony/symfony Security Advisories for v4.3.11 (6)