symfony/symfony Security Advisories for v2.7.4 (18)