symfony/symfony Security Advisories for v2.3.16 (20)