symfony/symfony Security Advisories for v5.4.22 (2)