symfony/symfony Security Advisories for 6.1.x-dev (2)