symfony/symfony Security Advisories for v6.0.8 (4)