symfony/symfony Security Advisories for v4.0.0-BETA3 (21)