symfony/symfony Security Advisories for v2.4.0 (20)