symfony/symfony Security Advisories for v3.4.7 (20)