symfony/symfony Security Advisories for v2.3.2 (23)