symfony/symfony Security Advisories for v3.1.0 (21)