symfony/symfony Security Advisories for v3.4.47 (4)