symfony/symfony Security Advisories for 5.0.x-dev (2)