symfony/symfony Security Advisories for v5.0.10 (6)