symfony/symfony Security Advisories for 4.3.x-dev (2)