symfony/symfony Security Advisories for v2.5.8 (16)