symfony/symfony Security Advisories for v3.4.4 (21)