symfony/symfony Security Advisories for v5.0.6 (8)