symfony/symfony Security Advisories for v6.1.0-RC1 (4)