symfony/symfony Security Advisories for v2.5.10 (16)