symfony/symfony Security Advisories for v4.3.10 (6)