symfony/symfony Security Advisories for v5.2.0-BETA2 (6)