symfony/symfony Security Advisories for v5.4.3 (5)