symfony/symfony Security Advisories for v6.2.0-BETA2 (4)