symfony/symfony Security Advisories for v3.4.13 (16)