symfony/symfony Security Advisories for v6.0.15 (4)