symfony/symfony Security Advisories for v6.3.0-BETA2 (3)