symfony/symfony Security Advisories for v5.4.0-RC1 (4)