symfony/symfony Security Advisories for v5.4.27 (2)