symfony/symfony Security Advisories for v2.8.32 (20)