symfony/symfony Security Advisories for v2.7.20 (18)