symfony/framework-bundle

Symfony FrameworkBundle

Installs: 801 778

Dependents: 3 732

Stars: 28

Watchers: 5

Forks: 44

Open Issues: 2

Type: symfony-bundle

v3.0.0-BETA1 2015-11-11 10:02 UTC