symfony/framework-bundle

Symfony FrameworkBundle

Installs: 1 027 266

Dependents: 4 207

Stars: 30

Watchers: 5

Forks: 47

Open Issues: 2

Type: symfony-bundle

v3.0.5 2016-04-28 09:48 UTC