symfony/framework-bundle

Symfony FrameworkBundle

Installs: 899 960

Dependents: 3 954

Stars: 29

Watchers: 5

Forks: 43

Open Issues: 2

Type: symfony-bundle

v3.0.2 2016-02-03 09:47 UTC