symfony/framework-bundle

Overall: 575 304 installs
30 days: 37 389 installs
Today: 206 installs

Symfony FrameworkBundle

Maintainer: fabpot
Homepage: https://symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/FrameworkBundle
Source: https://github.com/symfony/FrameworkBundle/tree/master

 • dev-master / 3.0.x-dev reference: 698c6bf 2015-05-16 13:13 UTC MIT

  require:

  Authors

 • 2.8.x-dev reference: 46edd06 2015-05-20 08:44 UTC MIT

 • 2.7.x-dev reference: bef1217 2015-05-29 14:44 UTC MIT

 • v2.7.0-BETA2 reference: db0688f 2015-05-13 11:34 UTC MIT

 • v2.7.0-BETA1 reference: d779a32 2015-04-10 07:23 UTC MIT

 • 2.6.x-dev reference: d034f44 2015-05-22 19:35 UTC MIT

 • v2.6.9 reference: d034f44 2015-05-22 19:35 UTC MIT

 • v2.6.8 reference: d034f44 2015-05-22 19:35 UTC MIT

 • v2.6.7 reference: 25217a4 2015-05-04 14:53 UTC MIT

 • v2.6.6 reference: 34f0ea8 2015-03-27 10:19 UTC MIT

 • v2.6.5 reference: 23c60ad 2015-03-13 17:37 UTC MIT

 • v2.6.4 reference: 91c0ab8 2015-02-01 16:10 UTC MIT

 • v2.6.3 reference: 4fb949d 2015-01-07 12:28 UTC MIT

 • v2.6.2 reference: 4fb949d 2015-01-07 12:28 UTC MIT

 • v2.6.1 reference: bea9435 2014-12-02 20:19 UTC MIT

 • v2.6.0 reference: 25dfb68 2014-11-28 10:00 UTC MIT

 • v2.6.0-BETA2 reference: 532b1d4 2014-11-21 16:08 UTC MIT

 • v2.6.0-BETA1 reference: b565c9a 2014-11-03 03:55 UTC MIT

 • 2.5.x-dev reference: fa14c45 2015-02-08 07:07 UTC MIT

 • v2.5.12 reference: fa14c45 2015-02-08 07:07 UTC MIT

 • v2.5.11 reference: fa14c45 2015-02-08 07:07 UTC MIT

 • v2.5.10 reference: e5f241a 2015-02-01 09:36 UTC MIT

 • v2.5.9 reference: 5d813f7 2015-01-06 17:42 UTC MIT

 • v2.5.8 reference: c3de257 2014-12-02 20:15 UTC MIT

 • v2.5.7 reference: 05b7e58 2014-11-20 13:22 UTC MIT

 • v2.5.6 reference: 15f99df 2014-10-24 05:49 UTC MIT

 • v2.5.5 reference: a4c03c3 2014-09-28 15:56 UTC MIT

 • v2.5.4 reference: 394d508 2014-09-03 09:00 UTC MIT

 • v2.5.3 reference: e809067 2014-08-06 06:44 UTC MIT

 • v2.5.2 reference: f2ec9f9 2014-07-15 14:15 UTC MIT

 • v2.5.1 reference: 76ac55b 2014-07-08 12:21 UTC MIT

 • v2.5.0 reference: abb92db 2014-05-20 07:56 UTC MIT

 • v2.5.0-RC1 reference: abb92db 2014-05-20 07:56 UTC MIT

 • v2.5.0-BETA2 reference: b21853c 2014-04-25 11:40 UTC MIT

 • v2.5.0-BETA1 reference: 03d6b73 2014-04-10 13:01 UTC MIT

 • 2.4.x-dev reference: 02577a7 2014-09-28 13:40 UTC MIT

 • v2.4.10 reference: 02577a7 2014-09-28 13:40 UTC MIT

 • v2.4.9 reference: d7dd9e0 2014-09-03 08:42 UTC MIT

 • v2.4.8 reference: b95c8bd 2014-07-15 14:07 UTC MIT

 • v2.4.7 reference: ea4b24c 2014-07-08 11:46 UTC MIT

 • v2.4.6 reference: 7e5a6c2 2014-05-12 09:27 UTC MIT

 • v2.4.5 reference: 7e5a6c2 2014-05-12 09:27 UTC MIT

 • v2.4.4 reference: 1a0274c 2014-04-22 08:11 UTC MIT

 • v2.4.3 reference: 1e654ae 2014-03-26 17:53 UTC MIT

 • v2.4.2 reference: aa3e131 2014-02-11 13:52 UTC MIT

 • v2.4.1 reference: 39ab0c4 2014-01-01 08:14 UTC MIT

 • v2.4.0 reference: de9d35e 2013-12-01 13:57 UTC MIT

 • v2.4.0-RC1 reference: 3e29796 2013-11-23 21:17 UTC MIT

 • v2.4.0-BETA2 reference: 1463719 2013-10-30 08:33 UTC MIT

 • v2.4.0-BETA1 reference: f79dc76 2013-10-07 13:08 UTC MIT

 • 2.3.x-dev reference: 044c5a1 2015-05-20 00:44 UTC MIT

 • v2.3.30 reference: 044c5a1 2015-05-20 00:44 UTC MIT

 • v2.3.29 reference: 044c5a1 2015-05-20 00:44 UTC MIT

 • v2.3.28 reference: f4b9a18 2015-05-02 15:15 UTC MIT

 • v2.3.27 reference: 9a9dbc3 2015-03-24 23:47 UTC MIT

 • v2.3.26 reference: 51068ac 2015-03-11 18:52 UTC MIT

 • v2.3.25 reference: 98f21e8 2015-01-25 14:06 UTC MIT

 • v2.3.24 reference: 9dca1e2 2015-01-06 17:30 UTC MIT

 • v2.3.23 reference: e7df5a8 2014-12-02 19:42 UTC MIT

 • v2.3.22 reference: b392d3f 2014-11-20 09:40 UTC MIT

 • v2.3.21 reference: 2aaa8b0 2014-10-19 18:55 UTC MIT

 • v2.3.20 reference: 6233493 2014-09-25 09:29 UTC MIT

 • v2.3.19 reference: 6e171d2 2014-09-03 07:40 UTC MIT

 • v2.3.18 reference: f5c7327 2014-07-15 13:44 UTC MIT

 • v2.3.17 reference: 13f4554 2014-07-07 09:57 UTC MIT

 • v2.3.16 reference: a67b296 2014-05-05 19:19 UTC MIT

 • v2.3.15 reference: a67b296 2014-05-05 19:19 UTC MIT

 • v2.3.14 reference: a67b296 2014-05-05 19:19 UTC MIT

 • v2.3.13 reference: 4dfd411 2014-04-21 14:42 UTC MIT

 • v2.3.12 reference: b00f12c 2014-03-31 10:15 UTC MIT

 • v2.3.11 reference: a454fe9 2014-02-13 05:42 UTC MIT

 • v2.3.10 reference: 615b984 2014-02-11 10:29 UTC MIT

 • v2.3.9 reference: 939b8ab 2014-01-01 07:52 UTC MIT

 • v2.3.8 reference: 784aa6b 2013-12-12 16:08 UTC MIT

 • v2.3.7 reference: b28b60c 2013-11-04 06:09 UTC MIT

 • v2.3.6 reference: fb97d38 2013-10-10 13:12 UTC MIT

 • v2.3.5 reference: f8cff0f 2013-09-23 15:56 UTC MIT

 • v2.3.4 reference: e415f2c 2013-08-23 15:31 UTC MIT

 • v2.3.3 reference: 6040c30 2013-08-07 14:02 UTC MIT

 • v2.3.2 reference: 223d3ab 2013-07-08 13:36 UTC MIT

 • v2.3.1 reference: 6710863 2013-06-07 22:05 UTC MIT

 • v2.3.0 reference: 18e8733 2013-05-30 05:11 UTC MIT

 • 2.2.x-dev reference: 5c06f77 2013-11-28 07:03 UTC MIT

 • v2.2.11 reference: 5c06f77 2013-11-28 07:03 UTC MIT

 • v2.2.10 reference: 78f04c6 2013-10-31 15:19 UTC MIT

 • v2.2.9 reference: 607c04d 2013-10-09 21:05 UTC MIT

 • v2.2.8 reference: 9eea5b3 2013-09-23 15:54 UTC MIT

 • v2.2.7 reference: 9eea5b3 2013-09-23 15:54 UTC MIT

 • v2.2.6 reference: 5dcdcfc 2013-08-23 15:30 UTC MIT

 • v2.2.5 reference: 25d8e23 2013-08-07 14:00 UTC MIT

 • v2.2.4 reference: bd07efa 2013-07-08 09:12 UTC MIT

 • v2.2.3 reference: 845740c 2013-06-13 07:07 UTC MIT

 • v2.2.2 reference: 492e441 2013-04-17 05:27 UTC MIT

 • v2.2.1 reference: ca90656 2013-04-06 10:15 UTC MIT

 • v2.2.0 reference: 5a83e21 2013-03-01 06:43 UTC MIT

 • 2.1.x-dev reference: 1225b27 2013-08-07 13:58 UTC MIT

 • v2.1.13 reference: 1225b27 2013-08-07 13:58 UTC MIT

 • v2.1.12 reference: 1225b27 2013-08-07 13:58 UTC MIT

 • v2.1.11 reference: 50abee3 2013-04-11 06:41 UTC MIT

 • v2.1.10 reference: 50abee3 2013-04-11 06:41 UTC MIT

 • v2.1.9 reference: a99dd52 2013-03-23 20:50 UTC MIT

 • v2.1.8 reference: fa587a3 2013-02-22 18:53 UTC MIT

 • v2.1.7 reference: 3c48ab3 2013-01-09 08:51 UTC MIT

 • v2.1.6 reference: ed584cd 2012-12-20 22:10 UTC MIT

 • v2.1.5 reference: 9420c74 2012-12-20 14:24 UTC MIT

 • v2.1.4 reference: 7cf1051 2012-11-29 10:32 UTC MIT

 • v2.1.3 reference: 12e8996 2012-10-24 15:35 UTC MIT

 • v2.1.2 reference: aceeb19 2012-09-10 10:53 UTC MIT

 • v2.1.1 reference: aceeb19 2012-09-10 10:53 UTC MIT

 • v2.1.0 reference: 5ed23da 2012-08-29 10:24 UTC MIT

 • 2.0.x-dev reference: 3091dcc 2013-08-06 07:14 UTC MIT

 • v2.0.25 reference: 3091dcc 2013-08-06 07:14 UTC MIT

 • v2.0.24 reference: 3091dcc 2013-08-06 07:14 UTC MIT

 • v2.0.23 reference: 582b277 2013-01-18 10:08 UTC MIT

 • v2.0.22 reference: 3856ac0 2013-01-08 15:05 UTC MIT

 • v2.0.21 reference: c94f461 2012-12-20 22:15 UTC MIT

 • v2.0.20 reference: 889effb 2012-12-20 09:21 UTC MIT

 • v2.0.19 reference: 64c56c3 2012-11-24 11:10 UTC MIT

 • v2.0.18 reference: 113e689 2012-08-28 06:40 UTC MIT

 • v2.0.17 reference: 113e689 2012-08-28 06:40 UTC MIT

 • v2.0.16 reference: 508d283 2012-07-09 12:43 UTC MIT

 • v2.0.15 reference: 0b09da1 2012-05-24 22:58 UTC MIT

 • v2.0.14 reference: d0f8454 2012-05-15 16:56 UTC MIT

 • v2.0.13 reference: 84f6541 2012-04-23 07:56 UTC MIT

 • v2.0.12 reference: 346cfd4 2012-03-11 19:56 UTC MIT

 • v2.0.10 reference: f77e7b6 2012-01-21 22:34 UTC MIT

 • v2.0.9 reference: cb30eda 2012-01-05 16:11 UTC MIT

 • 2.0.7 reference: b996d7a 2011-12-08 14:17 UTC MIT

 • dev-fix-validator-legacy-dependency reference: e074258 2014-07-26 12:25 UTC MIT

 • dev-better-bundle-exception reference: fd9f738 2014-06-24 04:09 UTC MIT

 • dev-session-listeners reference: 7f0e903 2013-11-03 17:47 UTC MIT