symfony/framework-bundle

Overall: 464 743 installs
30 days: 41 752 installs
Today: 1 064 installs

Symfony FrameworkBundle

Maintainer: fabpot
Homepage: symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/FrameworkBundle
Source: https://github.com/symfony/FrameworkBundle/tree/master