symfony/framework-bundle

Overall: 531 357 installs
30 days: 36 993 installs
Today: 93 installs

Symfony FrameworkBundle

Maintainer: fabpot
Homepage: symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/FrameworkBundle
Source: https://github.com/symfony/FrameworkBundle/tree/master