symfony/symfony Security Advisories for v5.4.10 (4)