symfony/symfony Security Advisories for v5.2.2 (1)