symfony/symfony Security Advisories for v2.7.21 (18)